Osnovni zadaci Društva su:


1.evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa, psihologa, pedagoga na nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole 

2.organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja nastavnika

3.organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u obrazovanju 

4.ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti 

5.saradnja sa sredstvima javnog informisanja praćenje i 

6.učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

 

an image
UG DPPTK
Hasan Kikić 7, Tuzla 7500
Eml: udruzenje@dpptk.net
Phone: +387 35 398 075
Fax: +387 35 398 075

Statut Društva


50mg sertraline

sertraline 50mg side effects polfi.net

lexapro vs weed

weed lexapro withdrawal test.vobulakamperen.nl

can i buy the abortion pill over the counter

abortion pill over the counter

menstruation calculator pregnancy

pregnancy test calculator blog.chessendgames.com

over the counter abortion pill cvs

abortion pill over the counter

amlodipin

amlodipin blog.smartofficecloud.com

amlodipin sandoz

amlodipin

buy generic venlafaxine

buy venlafaxine xr online read

amlodipin

blodtryksmedicin amlodipin teampaula.azurewebsites.net

buy mirtazapine online uk

buy mirtazapine no prescription

where can i get the abortion pill cheap

cheap abortion pill avonotakaronetwork.co.nz

prednisolon tabletta

prednisolon charamin.com

prednisolon

prednisolon

cialis generico online italia consegna veloce

cialis generico mats.softgear.se

prednisolon kur

prednisolon bivirkninger

augmentin torrino

augmentin torrino shouldersofgiants.co.uk

fluoxetine alcohol blackout

fluoxetine alcohol nhs blog.dastagarri.com

saline abortion

partial abortion corladjunin.org.pe

cialis pillola blu

tadalafil 5 mg

buy abortion pill online

risks of abortion developersalley.com

prednisolon 5 mg

prednisolon kol read

mixing lexapro and weed

mixing xanax and weed blog.endungen.de

paroxetine forum

paroxetine

viagra prodej

viagra

generic claritin and pregnancy

claritin pregnancy rating go

generico cialis italia

cialis generico

fluoxetine alcohol headache

fluoxetine and alcohol

ciproxin 500 posologia

ciproxin prezzo open

mixing ibuprofen and weed

mixing adderall and weed

cialis generico forum

acquistare cialis con paypal go

mixing viagra and weed

mixing xanax and weed link

buy abortion pill kit

can i buy the abortion pill over the counter

benadryl and pregnancy dosage

benadryl pregnancy sleep website

where can i buy the abortion pill online

buy abortion pill cvs read

antidepressants and drinking alcohol

antidepressants and alcohol

viagra generika

viagra

naltrexone reviews

naltrexone hcl mha.dk

lexapro pregnancy safety

lexapro and pregnancy autism click here

acquistare cialis in farmacia senza ricetta

generico cialis 5 mg click

lexapro pregnancy risk category

lexapro and pregnancy risks link

generico cialis italia

cialis generico

generic viagra reviews

buy generic viagra online

cialis generikum

cialis generikum read here

gabapentin and pregnancy risk

gabapentin pregnancy

zofran and pregnancy acog

zofran pregnancy dosage click here

sertraline weight gain

sertraline 50 mg blog.zycon.com

lexapro and weed safe

lexapro and weed high

zoloft pregnancy studies

zoloft pregnancy side effects eteam.ou.edu

viagra prodej plzen

viagra diskuze

viagra coupons online

discount coupon for viagra link

Na osnovu člana 14. Zakona o udruživanjima i fondacijama (“Sl. novine F BIH“ 45/02),

Osnivačka skupština uduženja građana – Društvo pedagoga i psihologa,na sjednici

održanoj dana 16. Maja 2002. godine,donosi

 

STATUT

Udruženja građana-Društva pedagoga i psihologa

Tuzlanskog kantona

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilima članovi Udruženja građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog

kantona (u daljem tekstu UGDPP) uređuje: naziv, sjedište i područje na kojem UGDPP

djeluje, programske ciljeve i sadržaj djelatnosti, članstvo u UGDPP, organeUGDPP,

predstavljanje i zastupanje UGDPP, pečat i znak UGDPP, finansiranje kao i saradnja sa drugim društvima, organizacijama i organima.

 

II NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA-DRUŠTVA

 

Član 2.

Naziv udruženja glasi:“Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Društvo)

Skraćeni naziv Udruženja je:“UGDPP“Tuzlanskog kantona.

 

Član 3.

Sjedište UGDPP je u Tuzli Ul. Miroslava Krleže br.27.Tuzla,a svoju djelatnost ostvaruje na području Tuzlanskog kantona.

 

Član 4.

UGDPP ima svojstvo pravnog lica,a stiče ga upisom u registar.

UGDPP je samostalno u ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih Statutom Udruženja, a

u skladu sa Ustavom i Zakonom.

 

III PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI

 

Član 5.

Rad UGDPP zasniva se na Programu UGDPP. Godišnji program rada usvaja se na

Skupštini UGDPP na prijedlog Upravnog odbora.

 

Član 6.

Osnovni zadaci UGDPP su:

-    evidentiranje i okupljanje profesora pedagoga-psihologa,psihologa,pedagoga na

     nivou Tuzlanskog kantona radi organizovanog djelovanja i zaštite digniteta profesije

     ovog profila stručnosti,kako u materijalnom pogledu tako i u cilju odgovaerajućeg

     pozicioniranja radnog mjesta u novom modelu menadžmenta škole

-    organizacija seminara za pedagoge i nastavnike u cilju zaštite mentalnog zdravlja     

     nastavnika

-    organizovanje okruglih stolova prema određenim aktuelnim temama i zbivanjima u   

     obrazovanju

-    ostvarivanje saradnje sa drugim sličnim udruženjima i nevladinim organizacijama na

     nivou kantona,države BIH kao i međudržavna saradnja

-    uključivanje i donošenje školskih preventnih programa protiv bolesti ovisnosti

-    saradnja sa sredstvima javnog informisanja

-    praćenje i učešće u donošenju zakoske regulative i standarda vezanih za struku

-    vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja,zahtjevima škola i

      Ministarstva obrazovanja,nauke,nauke,kulture i sporta TK.

 

Član 7.

Radi ostvarivanja programskih ciljeva Udruženja preduzima mjere i akcije:

-     zauzima stavove i s njima upoznaje nadležne organe

-     daje incijativu za izmene zakona i drugih propisa i daje svoje mišljenje u postupku

      za njihovo donošenje

-     preko svojih predstavnika sudjeluje u radu komisija, savjeta i drugih tijela kada se

      raspravlja iz oblasti odgojno-obrazovnog rada

 

Član 8.

 

U izvršavanju svojih zadataka iz svoje djelatnosti Udruženje:

-   utvrđuje godišnji i dugoročni program rada i obezbjeđuje uslove za njihovo

    realizovanje

-   vrši koordinaciju i usklađivanje potreba i interesa učenika i zaposlenika u školama

-   podstiče razvoj i unapređenje obrazovanja, međunarodnog prijateljstva,kulture i

    umjetnosti,fizičke i tehničke kulture, obrazovanja i usavršavanja mladih u oblasti

    društvenog odgoja

-   utvrđuje mjerila za vrednovanje programa djelatnosti i vrši raspored sredstava za

    njihovo ostvarivanje,nakon predhodnog dogovaranja i usklađivanja interesa članova

    udruženja

-   vrši i druge poslove utvrđene programom rada Udruženja

 

IV-ČLANSTVO

 

Član 9.

Članovi udruženja mogu biti redovni i pomažući.

 

Član 10.

Redovni članovi Udruženja su profesori pedagpgije,pedagogije-psihologije,diplomirani

psiholozi sa područja Tuzlanskog kantona

 

 

 

 

 

Član 11.

 

Redovnim članovima Udruženja  se postaje na osnovu pristupnice, odnosno izjave o pristupanju članstvu Udruženja sa podacima da je diplomirao na odsjeku pedagogija-psihologija, pedagogija, psihologija i da  su zaposlenici u školama.

 

 

Član 12.

 

Pomažući član udruženja može biti građanin Bosne i Hercegovine, kao i svako drugo lice koje pomaže rad Udruženja i ostvarivanje njegovih ciljeva i zadataka.

 

Član 13.

 

Prava članova udruženja su:

-        da biraju i da budu birani u organe i tijela Udruženja,

-        da sudjeluju u radu i aktivnostima Udruženja,

-        da uživaju sva prava i zaštitu Udruženja, pod uvjetima iz ovog Statuta.

 

Član 14.

 

Članstvo u udruženju prestaje smrću, istupanjem iz Udruženja i isključenjem člana Udruženja. Istupanjem iz Udruženja članu Udruženja prestaje članstvo u Udruženju, pri donošenjem pismene izjave da ne želi biti član Udruženja.

Član Udruženja može se isključiti iz Udruženja na temelju pismeno obrazloženog zaključka Upravnog odbora Udruženja zbog ponašanja kojim se nanosi šteta Udruženju, narušavanja ugleda organa, tijela ili člana udruženja, kao  i neaktivnosti u periodu od najviše 3(tri) mjeseca.

Odluku o isključenju člana iz udruženja donosi Skupština Udruženja

 

V ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 15.

Organi Udruženja su:

  1. Skupština,
  2. Upravni odbor i
  3. Nadzorni odbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SKUPŠTINA

Član 16.

 

Najviši organ Udruženja je skupština Udruženja.

 

Član 17.

Skupštinu čini 35 zastupnika izabranih u skladu sa odlukom Upravnog odbora.

Djelovanje organa Udruženja odvija se kolektivno u okviru ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom.

Član 18.

Mandat zastupnika traje 4 godine, a može uzastopno biti biran najviše dva puta.

Izbor i opoziv zastupnika-članova vrši se po postupku i u skladu sa normativnim aktima Udruženja.

 

Član 19.

Skupština Udruženja može se zakazati kao redovna i vanredna.

Redovna sjednica Skupštine Udruženja održava se najmanje jednom godišnje, a istu saziva predsjednik Skupštine udruženja, na osnovu zaključaka Upravnog odbora odnosno dopredsjednik, koji zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove objektivne spriječenosti.

Vanradnu sjednicu Skupštine Udruženja, po zakazanoj potrebi saziva Upravni odbor Udruženja na vlastitu incijativu, na zahtijev Nadzornog odbora Udruženja, odnosno na zahtijev najmanje jedne trećine zastupnika u Skupštini Udruženja.

 

Član 20.

Sjednica Skupštine udruženja mora se najaviti najmanje 8 (osam) dana prije dana predviđenog za održavanje sjednica, sa naznakom vremena, mjesta održavanja i dnevnog reda.

U izuzetnim slučajevima zakazivanje sjednice Skupštine Udruženja može se najaviti i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 (tri) dana prije dana predviđenog za održavanje sjednice.

Skupština Udruženja punovažno odlučuje i donosi odluke ako je sjednici prisutno najmanje jedna polovina zastupnika.

Odluke donosi u pravilu koncenzusom, odnosno većinom glasova od ukupnog broja sjednici prisutnih zastupnika, ako tako odluči Skupština udruženja.

 

Član 21.

Skupština udruženja:

-        donosi Statut Udruženja i odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama,

-        donosi poslovnik o svom radu i o radu organa i radnih tijela Udruženja,

-        bira i razrješava Upravni odbor Udruženja i Nadzorni odbor Udruženja,

-        imenuje radna tijela Udruženja (komisije, savjete, radne grupe i druga)

-        donosi smjernice za rad Udruženja,

-        donosi Program rada Udruženja,

-        donosi finasijski plan i završni račun Udruženja,

-        raspravlja i odlučuje o svim pitanjima koja se tiču realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja,

-        donosi odluku o izborima u Udruženju, najkasnije 1 (jedan) mjesec dana prije održavanja izbora

-        razmatra izvještaj o radu Upravnog odbora Udruženja i o istom daje ocjenu,

-        razmatra i usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju udruženja,

-        odlučuje o dodjeljivanju priznanja i nagrada,

-        odlučuje o žalbi člana Udruženja,

-        donosi odluke i zaključke iz svoje nadležnosti,

-        odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

 

Član 22.

Skupština Udruženja iz svojih redova bira predsjednika i dopredsjednika Skupštine Udruženja, na mandat od 4 (četiri) godine.

Predsjednik Skupštine je istovremeno i predsjednik Udruženja.

Predsjednik i dopredsjednik Skupštine ne mogu biti članovi Upravnog odbora, ali učestvuju u njegovom radu.

 

Član 23.

 

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu Udruženja i rukovodi njenim radom, potpisuje akta koja donosi Skupština, prati realizaciju zaključaka i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilima i Poslovnikom o radu Skupštine.

U slučaju objektivne spriječenosti, predsjednika Skupštine zamjenjuje dopredsjednik Skupštine sa svim pravima, ovlaštenjima i odgovorima.

 

Član 24.

 

Organizacija, način rada i odlučivanja na sjednici Skupštine Udruženja bliže će se odrediti Poslovnikom o radu organa Udruženja.

 

  1. UPRAVNI ODBOR

Član 25.

 

Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja.

Upravni odbor sačinjavaju predsjednik i 6 članova koje bira Skupština Udruženja.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

 

                                                                 Član 26.

 

Upravni odbor stara se o izvršavanju odluka Skupštine Udruženja, a naročito slijedeće poslove:

-        utvrđuje prijedlog programa finansiranja redovne djelatnosti i proširenja materijalne osnove udruženja i dostavlja ga Skupštini na razmatranje i usvajanje,

-        utvrđuje prijedlog finansijskog planai završnog računa i dostavlja ih Skupštini na razmatranje i usvajanje,

-        utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i drugih opštih akata udruženja,

-        utvrđuje prijedlog godišnjeg i dugoročnog programa rada Udruženja,

-        priprema informacije, analize i druge materijale neophodne za rad Skupštine udruženja,

-        stara se o pravilnom vršenju stručnih, finansijskih , administrativno-tehničkih poslova Udruženja,

-        stara se o blagovremenom izvršenju odluka Skupštine,

-        formira radna tijela (komisije i radne grupe) radi pručavanja pojedinih pitanja od interesa za Udruženje,

-        donosi odluku o imenovanju sekretara Udruženja, vrši izbor administrativno-tehničkih radnika u stručnoj službi Udruženja,

-        izvršava finansijski plan, donosi prijedlog njegovog rebalansa i prijedlog završnog računa,

-        stara se za blagovremeno proticanje sredstava za rad Udruženja,

-        donosi Poslovnik o svom radu,

-        vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom ili posebnim odlukama Skupštine Udruženja.

 

                                                                 Član 27.

 

Upravni odbor radi u sjednicama, na kojima se donose punovažne odluke u prisustvu najmanje 2/3 članova.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi predsjednik, a u njegovom odsustvu lice koje izabere Upravni odbor.

 

                                                                Član 28.

 

Način rada, donošenje odluka i rješavanje drugih pitanja iz djelokruga rada Upravnog odbora utvrđuje se poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

      3. NADZORNI ODBOR

 

                                                                Član 29.

 

Nadzorni odbor Udruženja prati izvršavanje politike koju je u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i realizacije programa rada utvrdila Skupština Udruženja.

 

                                                                Član 30.

 

Nadzorni odbor ima 3 člana, koja bira Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

 

 

 

 

V  SEKRETAR UDRUŽENJA

 

                                                                Član 31.

 

Sekretar Udruženja obavlja poslove i zadatke u skladu sa stavovima i zaključcima Upravnog odbora, rukovodi radom Stručne službe, priprema sjednice u dogovoru sa predsjednikom Upravnog odora i brine se o realizaciji odluka i zaključaka organa Udruženja, odgovoran je za zakonitost rada Udruženja i stručne službe, potpisuje finansijsku dokumentaciju Udruženja, raspoređuje radnike na radna mjesta u skladu sa sistematizacijom radnih mjesta i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilima i poslovnikom Udruženja.

Sekretar Udruženja za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom odboru i o svome radu podnosi izvještaj Upravnom odboru.

 

                                                             Član 32.

 

Sekretara Udruženja imenuje  i bira Upravni odbor  iz reda članova Upravnog odbora na vrijeme od 4 ( četiri) godine, s tim da imenovani može biti izabran najviše dva puta uzastopno. Sekretar Udruženja je član Upravnog odbora.

 

VI IZBORI U UDRUŽENJA                                                                                                                                                                           

Član 33.

 

Izbori za članove organa i tijela  Udruženja vrše se svake četvrte godine i po pravilu su  javni, ako izborno tijelo ne odluči drugačije.

Bliže odredbe o izborima u Udruženju regulišu se odlukom o sprovođenju izbora u Udruženju,koju donosi Skupština Udruženja.

 

VII IZVORI  FINANSIRANJA UDRUŽENJA

 

Član 34.

 

Za obavljanje  utvrđenih djelatnosti i ostvarivanja  programskih ciljeva i zadataka,udruženju će sredstva obezbjeđivati iz sljedećih izvora:

    -     prihoda od članarine

    -     priloga i poklona

    -     prihoda od vršenja  vlastite djelatnosti

    -     i drugih izvora u skladu sa zakonom

Udruženje vodi evidenciju o finansijskom i materijalnom poslovanju, te raspolaže sredstvima iz stava 1. ovog člana u skladu sa Zakonom i posebnim aktom udruženja.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Član 35.

 

Za obavljanje  stručnih i administrativnih poslova U druženja organizira se Stručna služba udruženja (u daljem teksa.Stručna služba ).

Rukovodilac Stručne službe je sekretar Udruženja.

Stručna služba izvršava poslove i zadatke koji proizilaze iz aktivnosti i djelovanja organa i radnih tijela Udruženja.

Organizacija poslova  i zadataka, kao i prava,obaveza i odgovornosti,finansiranje i druga pitanja od značaja za organiziranje i rad Stručne službe,bliže se uređuju aktom koji donosi Upravni odbor.

 

IX JAVNOST RADA

Član 36.

 

Rad Udruženja je javan.

Javnost rada ostvaruje se i obezbjeđuje na način utvrđen Zakonom,ovim Statutom, te Poslovnikom o radu organa i radnih tijela Udruženja.

 

IX NAČIN DONOŠENJA STATUTA

 

Član 37.

 

Statut Udruženja donosi Osnivačka Skupština Udruženja

Izmjene i dopune Statuta udruženja vrše se na taj način i po postupku  identičnom za donošenje Statuta.

 

XI PEČAT

Član 38.

Udruženje ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 32 mm, sa tekstom pisanim latinicom u krugu

Udruženje građana društvo pedagoga i psihologa TK

Štambilj je četvrtastog oblika dužine 50 mm i širine 20 mm , sa istovjetnim tekstom kao na pečatu i prostorom za upisivanje broja i datum službenih akata.

Bliže odredbe o broju pečata i štambilja, te načinu njihovog korištenja i čuvanja utvrdiće Upravni odbor posebnom odlikom.

 

 

 

 

 

 

 

XII ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

                                                                 Član 39.

 

Udruženje zastupa i predstavlja predsjednik Skupštine Udruženja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednice Skupštine, Udruženje predstavlja predsjednik/ca Upravnog odbora  ili sekretar udruženja.

 

 

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

                                                                Član 40.

 

Udruženje prestaje sa radom u slučajevima određenim Zakonom.

 

                                                                 Član 41.

 

U slučaju prestanka rada udruženja, imovina i sredstva Udruženja predaju se organizaciji koja preuzima vršenje zadatka udruženja, a odluku o tome donosi Skupština udruženja.

 

                                                                 Član 42.

 

Tumačenje odredaba ovih Pravila daje Skupština Udruženja.

 

                                                                 Član 43.

 

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja

Pravila udruženja objaviće se na oglasnoj ploči Udruženja.

 

 

Broj: 5/02

Dana, 02.juli 2002.g.                                                  Predsjednik Skupštine Udruženja

                                                                                     

                                                                                         Abida Tuševljaković,prof.